Fotograaf: © Larissa van Horen
 

Privacyverklaring

Stichting Nederland Monumentenland is de organisator van o.a. Open Monumentendag en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Nederland Monumentenland
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort
033-2091000
[email protected]
www.openmonumentendag.nl

De directeur van Nederland Monumentenland is de Functionaris Gegevensbescherming van Open Monumentendag en is te bereiken via bovenstaande gegevens.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
Nederland Monumentenland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u betrokken bent bij de organisatie van Open Monumentendag en/of omdat u deze zelf met uw goedkeuring heeft verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij met toestemming zouden kunnen verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Titels indien van toepassing
 • Geslacht, geboortedatum en gezinssamenstelling
 • Adresgegevens (postadres/vestigingsadres)
 • Telefoonnummer (zakelijk, indien niet beschikbaar privé
 • E-mailadres (zakelijk, indien niet beschikbaar privé)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Nederland Monumentenland verwerkt in geen zin bijzondere of gevoelige persoonsgegevens van individuen.

Nederland Monumentenland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Ten behoeve van contact met betrekking tot de organisatie van Open Monumentendag
 • Om u op de hoogte te houden van Open Monumentendag
 • Facturatie / het afhandelen van uw betaling
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Ten behoeve van de fondsenwervingsactiviteiten van Nederland Monumentenland

Geautomatiseerde besluitvorming:
Nederland Monumentenland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Nederland Monumentenland gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress als CMS, administratie en archief, voor één centrale opslagplek en goede bescherming.
 • Exonet voor centrale hosting van de website in de cloud.
 • Microsoft Outlook voor de hosting van de mail in de cloud. Meer informatie over hoe Microsoft Outlook met de AVG (GDPR) omgaat is te lezen op
  https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/Privacy/GDPR.
 • Procurios voor de opslag van contactgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Nederland Monumentenland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij verzamelen enkel zakelijke persoonsgegevens van klanten voor zakelijke doeleinden en verwijderen deze gegevens indien geen zakelijke band meer bestaat of de persoon niet meer werkzaam is bij de betreffende organisatie. Ook hanteren wij de wettelijke bewaartermijn volgens de Belastingwetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Nederland Monumentenland verstrekt geen persoonsgegevens aan derden voor andere doeleinden dan het verwerken van persoonsgegevens en financiële administratie en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Nederland Monumentenland maakt geen gebruik van cookies via de website www.openmonumentendag.nl. Indien gebruik wordt gemaakt van cookies of pixels ten behoeve van marketingdoeleinden wordt per incident het protocol persoonsgegevens gehanteerd, zoals is opgesteld ten behoeve van de AVG.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nederland Monumentenland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. De door uw verstrekte persoonsgegevens worden na verificatie direct vernietigd.

Nederland Monumentenland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Nederland Monumentenland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Meldplicht datalek:
Nederland Monumentenland neemt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) erg serieus. Bij het onwaarschijnlijke geval zich een datalek voordoet wordt binnen de door Autoriteit Persoonsgegevens gestelde 72 uur melding gemaakt van het datalek. Ook de getroffen personen van wie de persoonsgegevens gelekt zijn worden hiervan op de hoogte gesteld.

Samen met de toezichthouder van Autoriteit Persoonsgegevens worden verdere noodzakelijke stappen ondernomen om de oorzaak te achterhalen en herhaling te voorkomen.