Monument

Sint Vituskerk Blauwhuis

Adres

Vitusdyk 29, Blauwhuis

In het kort

  • De Sint-Vituskerk is een rooms-katholieke, aan Sint-Vitus gewijde kerk in het Friese dorp Blauwhuis.
  • De kerk werd in 1869-1871 gebouwd naar ontwerp van rijksbouwmeester P.J.H. Cuypers. De opzichter, C.H. Peters, werd later eveneens rijksbouwmeester.
  • De driebeukige kruisbasiliek in neogotische stijl heeft een voorstaande toren met een naaldspits. Zowel de hoofdtoren als de dakruiter hebben een achtkantige spits tussen vier topgevels. Dit is een element dat Cuypers vaker toepaste, evenals de afwisseling van zwaardere en lichtere kolommen in het interieur. Niettemin zijn zowel dit alternerend stelsel als de vorm van de spitsen ongebruikelijk voor neogotische kerken in Nederland.

Achtergrondinformatie uitklap icoon

Blauhûs, Greonterp en Westhem hawwe mei-inoar in programma gearstald.

Sint Vitustsjerke Blauhûs
Yn en by de Sint Vitustsjerke yn Blauhûs is der de hiele dei fan alles te belibjen:
• rûnliedingen troch dit Ryksmonumint;
• presintaasje dokumintêre www.youtube.com/Presintaasjedokumintêre
• flyers mei ynformaasje;
• op it tsjerkhôf is in presintaasje bysûndere grêfmonuminten en in (nij) tinkplak fan yn Blauhús begroeven religieuzen;
• tentoanstelling 150 jier Blauhúster Kermis yn Kafee de Freonskip – kermis ûntstien fanút de ‘kerkmis’ dy ’t plakfûn neidat de bou fan de Sint Vitustsjerke klear wie-.

Der is ek in berneprogramma
10.15 oere Muzikale Strúntocht troch de grutte pastorietún
11.15 oere Hippe muzyk op it tsjerke oargel troch Barteld Post
11.30 oere Spannend ferhaal ôfwiksele troch muzyk fan Jeugdorkest Nij Kabaal en oargel-lûden
11.55 oere Grut slotstik mei alle muzikanten
12.00 oere Yskokarre op it plein

Bartolomeüstsjerke Westhim (9 én 10 septimber iepen)
• Besichtiging Tsjerke en Tsjerkhôf
• Tentoanstelling skilderwurk fan houtsnijwurk Gerrit Abma (Nijlân)

Klokketoer fan Greonterp
• Nij houten boek mei in presintaasje Klokketoer Greonter en de de skiednis fan it tsjerkhôf op ‘e terp.

Op alle lokaasjes binne frijwilligers oanwêzich foar ynformaasje en rûnliedingen. De gasten wurde wolkom hjitten mei kofje tee cake op it tsjerkeplein en de tagong is gratis

Ôfsluting 19.00 jûns mei een ‘fiering ûnder de beamen’ yn de Pastorietún fan ‘e Sint Vitustsjerke, mei meiwurking fan de Fanfare en koren

 

 

Deel dit monument

Adres

Vitusdyk 29, Blauwhuis

In het kort

  • De Sint-Vituskerk is een rooms-katholieke, aan Sint-Vitus gewijde kerk in het Friese dorp Blauwhuis.
  • De kerk werd in 1869-1871 gebouwd naar ontwerp van rijksbouwmeester P.J.H. Cuypers. De opzichter, C.H. Peters, werd later eveneens rijksbouwmeester.
  • De driebeukige kruisbasiliek in neogotische stijl heeft een voorstaande toren met een naaldspits. Zowel de hoofdtoren als de dakruiter hebben een achtkantige spits tussen vier topgevels. Dit is een element dat Cuypers vaker toepaste, evenals de afwisseling van zwaardere en lichtere kolommen in het interieur. Niettemin zijn zowel dit alternerend stelsel als de vorm van de spitsen ongebruikelijk voor neogotische kerken in Nederland.

Achtergrondinformatie

Type monument:
Religieus erfgoed
Oorspronkelijke functie:
Kerk
Architect:
Pierre Cuypers
Bouwperiode:
1869-1871
Huidige functie:
Kerk
Monument status:
Rijksmonument
bekijk alle monumenten in
Blauwhuis